مشتریپروژه اجرای هندریل
طراحپرتو در
موادآلومینیوم ، شیشه سکیوریت
شرح پروژه طراحی ،پیاده سازی و پیشرفت پروژه طراحی درب اتوماتیک